Últimas Novas:
PONSE EN MARCHA O PINCHORRIÑO 2016 (03/11/2016)
Ver


O CENTRO COMERCIAL ABERTO DO PORRIÑO (MOREA) PREPARA XA A XVª EDICIÓN DE “MERCA NA RÚA” (01/09/2016)
Ver


ACIPOR ORGANIZA DOUS CURSOS DE ATREZZO E PAQUETERÍA (21/07/2016)
VerVer todas as novas
En Porriño tus compras

Política de privacidade de datos - Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR


Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR quere poñer en coñecemento dos usuarios e clientes da súa páxina Web, a política que está levando a cabo respecto ó tratamento e proteción dos datos de carácter persoal de aquelas persoas que voluntariamente empregan os formularios de contacto para contactar con Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, así como o acceso a súa páxina propia, que impliquen a comunicación dos seus datos persoais a Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR.

1.- Actualización das políticas
 Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR modificará, sen previo aviso, a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para adecuar a mesma a calquer cambio lexislativo, regramentario, xurisprudencial, administrativo ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia de Proteción de Datos u obxeto lexítimo de. Calquer modificación desta política non obstante o anterior, será publicada e advertida na páxina Web de Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR e na política mesma. Por todo o anterior, Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR recomenda ós usuarios a lectura periódica destas políticas co fin de poder coñecer os cambios que nas mismas se efectúen.

2.- Finalidade do arquivo
 Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR non solicita na súa páxina Web, datos ós usuarios que a visiten, salvo datos meramente identificativos, polo tanto, a comunicación de datos persoais polo usuario a Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR a través da sua páxina Web(formulario de contacto) únicamente pode entenderse que terá lugar cando éstos voluntariamente empreguen o servizo de formulario de contacto para poñerse en contacto con Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, dado que nestos casos o tratamento dos datos é inevitable e implícito ó sistema de comunicación. Para estos casos e os descritos no seguinte apartado, a entidade, informa ó cliente que o tratamento dos datos realizase coas seguintes finalidades: Levar a cabo todas as xestións relacioadas ca elaboración de orzamentos, contratación e prestación de servizos de Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, á empresa a que pertence ou no seu caso ó interesado que o solicite. Así como atender e contestar as comunicacións recibidas e as de prospección comercial -manter informado ós usuarios de eventuales promocións-

3.- Consentimento
  Informase que cando o usuario non manteña relacións comerciais con Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, e realice o envío dun correo electrónico ou unha comunicación a Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, indicando outros datos persoales, dito usuario estará dando o seu consentimiento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos persoais por Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, cas finalidades establecidas anteriormente, así como atender a súa comunicación ou enviar documentación.

Ós mismos efectos, Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR informa que, se o cliente envía un correo electrónico ou comunica a Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR os seus datos persoais en razón do cargo que ocupa nunha empresa -xa sexa como administrador, xerente, representante e/ou calquer outro cargo como persoa de contacto na empresa-, entenderase que tal comunicación conleva a prestación do seu consentemento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos personais por Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, cas finalidades establecidas anteriormente.

4.- Identificación dos destinatarios respecto dos que Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR teña previsto a realización de cesións uo acceso a datos por conta de terceiros
 Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR únicamente ten prevista a realización de cesións ou comunicacións de datos que en razón do artigo 11.2.c. da Lei Orgánica 15/99 de proteción de datos de carácter persoal (en adiante LOPD) deba realizar para atender as súas obligacións cas Administraciones Públicas, Organismos ou persoas directamente relacionadas con Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, nos casos que así se requira de acordo ca Lexislación vixente en cada materia e en cada momento.

Igualmente Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR pon en coñecemento do usuario, que calquer outra cesión de datos que deba realizar, será posta no seu coñecemento cando así o prevea a LOPD, informándolle de modo expreso, preciso e inequívoco dos destinatarios da información, da finalidade a que se destinarán os datos, e da natureza dos datos cedidos, ou no seu caso, cando a LOPD o estableza, previamente solicitarase o consentimento inequívoco específico e informado ó usuario.

Non obstante, Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR informa ó usuario e ó cliente que calquer tratamento de datos persoais, sujetase á lexislación vixente en España en materia de proteción de datos, establecida pola LOPD e a súa normativa complementaria e de desenrrolo. Neste sentido, Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR só é responsable e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal que solicite ó usuario a través da páxina Web.

5.- Calidade dos datos
 Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR advirte ó usuario, que salvo a existencia dunha representación legalmente constituida, ningún usuario pode empregar a identidade de outra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que o usuario en todo momento deberá ter en conta que, só pode incluir datos persoais correspondentes a súa propia identidade e que sexan adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. A tales efectos, o usuario será o único responsable frente a calquer dano, directo e/ou indirecto que cause a terceiros ou a Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR, polo uso de datos persoais de outra persoa, ou os seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou impertinentes. Igualmente o usuario que empregue os datos persoais dun terceiro, responderá ante éste da obrigación de información establecida no artigo 5.4 da LOPD para cando os datos de carácter persoal non teñan sido recabados do propio interesado, e/ou das consecuencias de non terlle informado.

6.- Exercicio dos dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación dos datos
Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR informa ó usuario da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita dirixida a Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR acompañada da fotocopia do D.N.I no seguinte enderezo:

- Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR,
 - Domicilio social: Praza do Concello, 4 - 2A, 36400 O Porriño (Pontevedra).

7.- Uso de formularios para a recollida de datos persoais por Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR.
 Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR inclúe unha lenda no formulario de recollida de datos, onde se indican todas as condicións para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co artigo 5 da LOPD, tales como o carácter obrigatorio ou facultativo da resposta as preguntas que lles sexan prantexadas, as consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a suministralos, as finalidades da recollida, as posibles cesións que se leven a cabo, e o consentimento para os tratamentos de datos de carácter persoal que se realicen.

8.- Medidas de seguridade adoptadas con relación ó tratamento dos datos persoais
 Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR informa ó usuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Regulamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, pérda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almaceados e os riscos a que están expostos. Igualmente Centro Comercial Aberto do Porriño MOREA - ACIPOR garante ó usuario o cumprimento do deber de secreto profesional respeto dos datos persoais dos usuarios e do deber de gardalos.